Regulamin

Regulamin sklepu Internetowego pinpin.pl.

1. Postanowienia ogólne.

a) Sklep Internetowy działający pod adresem www.pinpin.pl (dalej zwanym sklepem internetowym) prowadzony jest przez Joannę Musialską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „PinPin Joanna Musialska” z siedzibą w Sosnowcu, ul. Mariana Maliny 34, lok. 4, 41-200 Sosnowiec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6442094248, REGON: 24193902, dalej zwaną „PinPin”.
b) Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
c) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy na odległość, pomiędzy Klientem, a PinPin.
d) Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
e) Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta ze stosowania zawartych w nich zasad.
f) Podczas składania zamówień w Sklepie Internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej w dniu składania zamówienia formie.
g) Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na towary niezbędny jest:
i. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
ii. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Rejestracja.

a) Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie danych Klienta w formularzu rejestracyjnym. W interesie Klienta leży podania prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – PinPin nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta.
b) PinPin zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, nazwy, adresu, nr telefonu, bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Ochrona danych osobowych.

a) Administratorem danych osobowych jest PinPin. Przekazanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym.
b) Dane osobowe będą wykorzystane przez PinPin wyłącznie w celu realizacji dokonanego zamówienia zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn.zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
c) Dane osobowe przetwarzane przez PinPin obejmują: adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny Klienta.
d) Każdy Klient jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
e) Sposób, cel oraz inne istotne elementy związane z przetwarzaniem danych osobowych określa polityka prywatności, znajdująca się na stronie internetowej www.pinpin.pl.

4. Przedmiot działalności.

a) Przedmiotem działalności PinPin w ramach Sklepu Internetowego jest sprzedaż wyrobów biżuterii artystycznej, odzieży oraz akcesoriów.
b) PinPin prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów biżuterii artystycznej. Zdjęcia oferowanych wyrobów biżuterii artystycznej są autorstwa PinPin. PinPin dokłada najwyższej staranności, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów.

5. Składanie zamówień.

a) Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Sklep Internetowy realizuje zamówienia tylko w dni robocze, nie realizuje zamówień w soboty, niedziele i święta (dni ustawowo wolne od pracy). Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta będą realizowane w najbliższym dniu roboczym.
b) Zamówienia w Sklepie Internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.pinpin.pl. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza.
c) Dodanie towaru do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku „potwierdzam” oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna) – „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
d) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia, PinPin potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówień do realizacji. Potwierdzenie nastąpi przez przesłanie informacji na wskazany w formularzu przez Klienta adres poczty elektronicznej. Sklep Internetowy nie realizuje zamówień w soboty, niedziele i święta (dni ustawowo wolne od pracy).
e) Zapłata za towar następuje poprzez:
i. Uiszczenie ceny towaru na podany rachunek bankowy PinPin nr: 10 1050 1360 1000 0090 6905 3891
ii. Za pobraniem ceny przy odbiorze towaru.
f) Wpłata na rachunek bankowy powinna być dokonana w ciągu trzech dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub w momencie wydania towaru Klientowi.
g) PinPin informuje o ewentualnych zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu. Klient musi wyrazić zgodę na zmianę.

6. Ceny.

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
b) Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy zależy od ilości zamówionego towaru (wielkości paczki) i jest podawany z chwilą składania zamówienia.

7. Dostawa.

a) Dostawa realizowana jest na terenie całej Polski i następuje za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Koszty dostawy pokrywa Klient.
b) PinPin nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.).
c) PinPin nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
d) Termin realizacji złożonych zamówień wynosi maksymalnie 10 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) liczonych od daty potwierdzenia zamówienia do realizacji.

8. Zwroty i reklamacje.

a) Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827.) Klient – Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych towarów w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru przez Klienta.
b) Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania towaru (wzór oświadczenia możliwy do pobrania ze strony PinPin) i przesłanie oświadczenia na adres: PinPin Joanna Musialska, ul. Mariana Maliny 34/4, 41-200 Sosnowiec. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
c) W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu PinPin towaru w stanie niepogorszonym. Towary co do, których Klient odstąpił od umowy należy odesłać na adres: PinPin Joanna Musialska, ul. Mariana Maliny 34/4, 41-200 Sosnowiec. Konsument jest zobowiązany zwrócić towar przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie towaru przedsiębiorcy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
d) PinPin zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta wraz z kosztami dostarczenia rzeczy, zgodnie z postanowieniami punktu 9 regulaminu.
e) PinPin nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłaniem za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
f) PinPin nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych towarów.
g) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech funkcjonalności.
h) Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, jeśli przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb.
i) Wady fizyczne (uszkodzenia, niezgodność towaru z ofertą) towaru powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od stwierdzenia wady lub niezgodności. Warunkiem koniecznym, aby PinPin rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu od PinPin i opisem reklamacji , na adres: PinPin Joanna Musialska, ul. Mariana Maliny 34/4, 41-200 Sosnowiec.
j) W przypadku, gdy towar był dostarczany Klientowi za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany towar, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres: PinPin Joanna Musialska, ul. Mariana Maliny 34/4, 41-200 Sosnowiec.
k) Procedura reklamacyjna towaru kończy się w następujący sposób:
i. Uznaniem reklamacji Klienta - PinPin naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na wolny od wad lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa Klient otrzyma zwrot ceny towaru oraz koszt przesyłki reklamacyjnej w terminie 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
ii. Odmowa uznania reklamacji Klienta – PinPin przekaże Klientowi pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamacji oraz ponownie bezzasadne reklamowany towar.

9. Zwrot należności.

a) W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku gdy Klient uiścił PinPin przedpłatę, zwrot nastąpi stosownie do obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.
b) PinPin dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta.

10. Prawa autorskie.

a) Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.pinpin.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże wyrobów biżuterii artystycznej.
b) Wszelkie prezentowane na stronie www.pinpin.pl towary, projekty odzieży oraz biżuterii, a także ich fotografie są chronione na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006.90.631 j.t., z późn. zm.). Rozpowszechnianie, kopiowanie, a także innego rodzaju korzystanie z chronionych utworów bez zgody podmiotu uprawnionego z tytułu praw autorskich jest zabronione.

11. Postanowienia końcowe.

a) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
b) Zmiany regulaminu dokonywane są przez PinPin i podlegają ogłoszeniu na stronie Internetowej Sklepu Internetowego. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupujących w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia z życie nowego regulaminu.